Category: Kikuyu Folklore

Thithia Part 2: Thithia na Múndú Wa Gīcúgúma

Rúgano Rwa Mwanake Njamba Nene Wetagwo Thithia Ūria Thithia Oragire Múndú Wa Gīcúgúma Thithia arīkia gútigwo hau wiki nī nyina akīambīrīa gwīciria úrīa angīhota gútwarīra...

Rúgano rwa Irimú na Wagaciairí

(Irimú na Wagaciairí) Mútúmia Na Irimú The story of a Woman and the Giant (Long Version) Hingo ímwe tene múno múthuri úmwe na mútumia wake ní maathamire kwao magíthií búrúri múraya gúcaria útúúro....

Rúgano Rwa Múya Na Múrú Wa Ithe

Rúgano Rwa Múya Na Múrú Wa Ithe (Story of Muya and his Father’s Son) Hingo īmwe tene múno nī kwarī na mūthuri warī na atumia erī, nao marī na...

MARŪA MA RWĪGĪ KŪRĪ NGŪKŪ

MARŪA MA RWĪGI KŪRĪ NGŪKŪ (The letter from the Eagle? Hawk? to the Hen) Kúrí Ngúkú, Wambere nií ndingíona ngeithi cia gúkúgeithia rwenji rwakwa rútonekete. Wakerí ngúmenyithie atí wee níwe múhítia tondú níwatiganire...

MARŪA MA NGŪKŪ KŪRĪ RWĪGĪ

MARŪA MA NGŪKŪ KŪRĪ RWĪGĪ (Letter from the Hen to the Eagle) Kúrí Rwígí, Ombere ní ngeithi nyingí múno kuuma kúrí nií, mútumia wakwa o hamwe na ciana...