Múcemanio Wa Múthuri Múrúthi – The Lion’s Meeting

Múcemanio Wa Múthuri Múrúthi – (The Meeting of the Lion)

Múthenya úmwe múthuri ti Múrúthi nîetire múcemanio nîguo egane harî nyamú iria ingî. Múcemanio úcio wokitwo nî nyamú ciothe iria itúúraga gîthaka-inî. Rîrîa nyamú ciothe ciakinyire, Múrúthi nî arúgamire na igúrú akiuga atî we etanîte múcemanio nîguo aheane úhúro wake nîguo arîa matamúî mamúmenye wega.

Múrúthi atanarîkia kuga úguo, Hiti nî arúgamire na igúrú akiuga atî we nî oî Múrúthi wega, úguo ndegweterera múcemanio. Rîrîa Múrúthi aiguire úrîa Hiti oiga, akîanîrîra na Múgambo múnene agîathana Hiti arehwo mbere yake.  Hiti kúrîkia kúrehwo nî acamúrirwo njamiú ithano na akîrwo acoke harîa aarî na akire ki!. Thutha ucio Múrúthi nî ambîrîirie múcemanio ta úú;

“Kúringana na úrîa múî múno, nîi nîniî múnene wa werú úyú wothe múkuona. Nîniî múthamaki wanyu inyuothe. Nii nî gwenda múheage gîtîo kînene múno na múnjathîkagîre. Nîi nîmúî ndirîaga nyamú nungu ta Hiti. Ningî nî gwenda múathîkagîre andú a múhîrîga wakwa nao nî; Nginyaraco, Mbaka, Ngarî o hamwe na Mbwe. Athuri acio ndagweta nîo ataari akwa na nî ndimendete múno.

Gwakwa múciî nî ngwenda andú arîa marîndutagîra wîra wa kúhata na kúnjarîra úrîrî. Hiti na magogo hamwe na nderi nîo marîhataga mahîndî marîa ndathúgúna.

Ningî nyamú ta Mbogo na rúruka rwake ta thwariga, thiya, thuni, nyamîcore ona hamwe na múitîrîro nîo ndîrîrîaga tondú nyama ciao cii múrio múno. Njogu rîrîa aiguire Múrúthi úrîa aregana akiuga atî we gútirî wîra ona úmwe akarutîra Múrúthi. Nake Múrúthi rîrîa aiguire úrîa Njogu oigire, akîra nyamú iria ingî imúnyite arehwo hakuhî nake.

Múrúthi nî anyitire Njogu iniúrú na akîmugucia múno nginya iniúrú rîkîraiha múno. Njogu nî akaire na múgambo múnene múno na akiuga atî nî etîkîra gwathwo nî Múrúthi. Múrúthi nî erire Njogu atî wîra wake nî wagútheragia njîra mútitú-inî nîguo Múrúthi one gwakúgera.

Múrúthi nî erire múcemanio atî Múthuri úrîa úmútangîte múno nî múndú. Nî oigire atî ndoî úrîa angîka Múndú nîguo nake amwathîkagîre. Wakabúkú nî arúgamire na igúrú na akiuga atî we arî na rîciria rîa úrîa Múndú angîkwo nîguo onake athikîre Múrúthi. Wakabúkú oigire atî Múndú no arútirwo maitho na matú nîguo ndakanae kuona Múrúthi kana amúigue agîúka. Múcemanio nî woririo úrute nyamú îmwe îrîa îna wara múnene úngîhota kúruta Múndú maitho na matú. Hatirî nyamú ona îmwe yerutîire na gwa kahinda o kau Múndú akîonwo agîúka. Nyamú ciothe ikîúra na múcemanio úgîthira.

Kuma múthenya ucio nyamú ciothe cionaga Múndú ikora múno.

Other Stories

Add a Comment

Your email address will not be published.