Rúgano Rwa Múya Na Múrú Wa Ithe

Rúgano Rwa Múya Na Múrú Wa Ithe (Story of Muya and his Father’s Son)

Hingo īmwe tene múno nī kwarī na mūthuri warī na atumia erī, nao marī na tūhīī twīrī, o mūtumia gake. Tūhīī tūu nī īte mūno makīria. Mūthenya ūmwe ithe wao nī athire rūgendo būrūri ī kūraya mūno agītiga atumia ake na ciana mūciī. Ee kūu rūgendo-inī mūtumia ūmwe nī akuire agītiga kahīī gake gakīrerwo nī mūtumia ūcio ūngī. Mūtumia ūcio akīambīrīria gūthūra kahīī kau mūno akenda gake makīria.

Mūthenya ūmwe nī atūmire kahīī gake gathiī rūī na hingo īrīa gathire akīnyita kahīī kau kangī agigatwara handū haraya akīenja irima agīgathika ho nīguo gakue. Mūya acoka kuuma rūī tondū rīu nīrwo rīarī rītwa rīake, akīūria nyina kūrīa mūrū wa ithe aarī, no nyina akīmocekeria atī amūtūmire na ndarī aracoka. Mūya tondū wa ūrīa endete mūrū wa ithe akīigua ūūru mūno aga kūmūkora mūciī akiumagara athiī akarore kana mahota gūtūngana akiuma kūrīa atūmītwo.

Agīthiī handū haraya ma, na rīrīa akinyire handū haarī na gathaka akīigua mūgambo ūkīaria umīte na kūu thī ūkiuga, “Mūya witū nyūkwa nī mūūru mūno tondū nī athikire irima-inī.” Nake akīmūcokeria, “Ngūgīīka atīa nīgetha ngumbūrie ume irima-inī? Baba nī egūka na Ng’ombe igīīi īmwe yaku na īmwe yakwa.” Tūhīī tūu twerī tūkīambīrīria kūina, “Baba nī egūka na Ng’ombe igīrī īmwe yaku na īmwe yakwa.” Kinya mīthenya īnana īgīkinya nake ithe wao agīkinya, o hau maarī.

Aakinya akīūria Mūya nīkī gīatūmaga mūgambo ūmwe ume nakūu irima-inī. Nake Mūya akīmūcokeria, “Maitū nī mūūru tondū nī aathikire mūrū wa Baba na tūtūraga tūikarīte haha kinya ūgacoka.” O rīmwe ithe akīoya muro agīthikūria mwana wake. Agīcoka agīthīnja ndegwa akīmahe kīrugū. Akīmatiga hau makīrīa agīthiī mūciī na hitho agīkora mūtumia wake akīmūria atīrī, “Ciīha ciana ciakwa?” Nake akīmūcokeria, “Ndīmatūmire mathiī gwa cūwe.” Rīrīa aiguire ūguo na arīkia kūmenya atī nī kūmūhenia akīrakara mūno kinya akīmūingata. Agīthiī akīgīra ihīī ciake harīa amatigire makīuma kūu magithiī kūndū kūraya gūtūra kuo.

Follow Kikuyuland on Twitter

Check out Other Stories

Source “Wīrute Gīkūyū, Ibuku rīa Gatatū” by Fred K. Kago

Add a Comment

Your email address will not be published.