Thithia Part 1: Mwanake Njamba Nene Wetagwo Thithia

Rúgano Rwa Mwanake Njamba Nene Wetagwo Thithia

Thithia na Nyina

Hingo ímwe tene múno búrúri-iní úmwe ní kwarí na mútumia waciarire kahíí gathaka múno getagwo Thithia. Kahíí kau gagíkúra wega kena úmírírú múnene múno o na úcamba gatarí o na úndú o na úmwe getigagíra. No o na gwatuíka úguo nyina ndarí hingo o na ímwe akenaga kana agatheka tondú ní atetwo ní múrúme hingo ndaya na etúragíra wiki búrúri múraya.

Ríría kamwana kau ti Thithia gatuíkire múndú múgima hanini nyina agígatwara handú karíma igúrú. handú hau harí na gacungo na hakamera mahuti maingí na gatagatí ga gacungo kau ní harí na mútí múnene múno. Makuhíríria nyina akíra Thithia, “Múriú, thií na hau thíiní na hau gítina-iní kía mútí úría múraya ní úgúkora ihiga inene ríarií múno, úríkurumanúre úrígaragarie na úndehere kíría úgúkora kíhúmbíirwo nírío.”

Thithia agíthií ho na ihenya agíkora ihiga ríu erítwo ni nyina no ageria kúríenyenyia akaremwo. Akígeria ríngí kinya thithino ígíitika na ndahote. Agícoka na thutha agíthií he nyina akímwíra, “Ní ndageria na hinya wothe kwenyenyia ihiga ríu no ndaremwo, o na ndikuga kúrí múndú búrúri-iní úyú wothe úngíhota kúríenyenyia.” Nyina akímúcokeria akímwría, “Gweterera ti kúinaina reke úkageria ríngí mwaka wathira.”Magícoka makíinúka.

Mwaka wathira magícoka ho ríngí agíthií akígeria no akíremwo. Agítúra athiaga kúgeria o mwaka o mwaka no ndahotire, kinya akíigua akíenda kúúria nyina gítúmi kíría gíatúmaga amwíre akarígaragarie na ní kíí gíakuníkíirio ho. No nyina tondú wa kíeha akíremwo ní kúmúcokeria. Thithia nake akímwíra, “Ndigúkua ngoro. Ní ma múthenya úmwe no úgakinya ríría ngagaramúra ihiga ríu o na ngímenyaga atí gútirí múndú wí búrúri úyú úngíhota.”

Acoka múcií agííciria atí ní wega agerie gúíkaga maúndú maingí makúmwíkíra hinya na gúteng’era, gúikia matimú, kúratha, gúteng’erania na nyamú cia gíthaka ona kúrúndana na andú. Múthenya úmwe e gíthaka-iní ní atúnganire na ngúrwe ímwe ya thínítie andú múno akímíúraga. Na agítúma andú magege múno tondú wa maúndú macio moothe ekaga.

Ríría thithia atuíkire mwanake múgima akííra nyina amútware haría ihiga ríarí, na makinya hakuhí nyina akímwíra, “Ríu thií, na ndúgacoke haha utaríkurumanúríte níguo ndikanacoke kúúria wí úú.” Nake agíthií o hau ihiga ríarí gítina-iní kía mútí, akíinamíríra ekinyíire múno, akíírutaniria na hinya wothe úría aciarirwo naguo kinya akíigua ta ngoro íngítuika, akíríenyenyia na akíongorera hinya makíria kinya akírígaramúra. Na arora hau ihiga ríarí akíona rúhiú rwa njora na iratú. Agícioya agíteng’era na ihenya inene acioyete na igúrú arorete kwí nyina.

No nyina aciona akíambíríria kúríra ekuníkíte, agícoka akííra múrúwe atírí,” Ciihithe nguo-iní ciaku na úúke túthií haría túkúhota kuona búrúri wega.” Magíthií na makinya nyina akímwíra atírí, “Tarora búrúri úyú wí múhuro witú, úikie maitho mbere ya iria ríría wone atí búrúri úcio ní mwega na ní múruru na úmaga úúkí na indo ciothe njega. úngíka atía úngítuíka múthamaki wa búrúri ta úcio?”

Nake múrúwe agíkira ki agegete agícoka akímwíra, “Ndawatha wega múno na úúgí na úmíríru ní getha ríría ngakua andú othe makandíríra makínjítaga múríithi wao.” Nake nyina agícokia akímwíra, “Oya indo icio, rúhiú na iratú, úthií útwaríre múthamaki wa búrúri úcio na wakinya wamúona úmwíre atírí, “Ihiga ní ríagaragaririo no núú mwene indo icio itúúraga ihithítwo hau rungu warío? úcoke úmuonie indo icio na weterere, wamúkíre o kíría úngíheo.”

Nyina agícoka akímúrathima akímwíra,”Thií, na úkinyíre njíra gatagatí, na wíke o úguo ndakwíra, no nií ndúgacoka kúnyona ríngí.” Agícoka akímúhímbíria, akímúmumunya, akímútiga hau akíinúka.

Related Stories about Thithia

Other Resources

Follow Kikuyuland on Twitter

Check out Other Stories

Source: “Wīrute Gīkūyū, Ibuku rīa Gatatū” by Fred K. Kago

 

5 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.