Thithia Part 2: Thithia na Múndú Wa Gīcúgúma

Rúgano Rwa Mwanake Njamba Nene Wetagwo Thithia

Ūria Thithia Oragire Múndú Wa Gīcúgúma

Thithia arīkia gútigwo hau wiki nī nyina akīambīrīa gwīciria úrīa angīhota gútwarīra Múthamaki indo icio. Agīīciria aikúrúke athiī harīa meri ciahaicagīrwo nīguo aringio iria akinye narua, ningī agīcoka agīīciria atī nī wega agakombore meri yake e wiki nīguo aringe na ihenya makīria. No eciria múno akīona atī hatiarī na bata wa gúkinya kwa Múthamaki narua, tondú ithe nī aarīīitie kúriganirwo nīwe. Ningī tondú ithe aarī na ihīī ingī nyingī akīona atī ndangīamúkīrwo na gīkeno.

Agīīciria múno agīcoka akiuga atīrī,”Nīngúgeria gúcaria múno úndú úrīa úngīhota gútúma rīrīa akanyona anyende múno. Ngúgera njīra ya mītitú thīinī ngīcaragia marimú ona njangiri ndīciúrage. Ona ningī ngerie gúīka maúndú maingī manene na ma gītīyo nī getha rīrīa Múthamaki akanyona anyende gúkīra aanake acio angī.

Agītheca njīra agerete búrúri-inī agīturúkia ituamba o na akīhungurīra mītitú eyohete rúhiú rwake rúrīa arutīte ihiga-inī, kinya kīrīma-inī kīmwe gīetagwo kīa Mbúmbúī. Haú kīrīma-inī haatúraga njangiri īmwe yahehenjaga andú o ta úrīa Mbúmbúī īgwatagia ngi īkamīhehenja. Na rīrīa aambataga kīrīma kīu, akīona njīra nī yambīrīria gúthiī īgīkunderaga na hingo īyo akīambīrīria kwīhúga, na agīthiī akīroraga na mīena yothe. Na rīrīa aikirie maitho igúrú wake, harīa kīrīma kīeigīte wega akīona kīmúndú kīnene múno gīikarīire ihiga.

Kīmúndú kīu kīehumbīte gīthii kīa ikami na gīkeigīrīra kīongo kīa mbogo mútwe. Na rīrīa kīonire mwanake úcio agīúka gīkīrúgama gīkīambīrīria gútheka múno kinya mútitú úkiania nīúndú wa mītheko. Gīgīcoka gīkīmúria atīrī, “We nī we ú úmīrīirie úú? Kaī útoī úkinyīte haha ndúcoka kumīra rīngī?” No Thithia ndagīcokeirie tiga o gúthiī athiaga erekeire na hau kīarī.

Rīrīa kīonire atī ndaretigīra gīkīgúthúka na múgambo múnene gīkiuga, “Ngi īno úmīrīirie atīa? úka o rīmwe haha ngúrīe, amu o na wageria kúúra no túhú.” Nake Thithia akīmúcokeria, “Wee nīwe ú nawe nyambe ngīkúmenye”? “Niī njītagwo Múndú wa Gīcúgúma.” Na kahinda o kau gīkīoya njúgúma yaigītwo hau thī, gīkīmīthukia gīkiuga, “Njúgúma īno ndaheirwo nī baba ya kúmondoraga andú arīa othe marīúkagīra haha. Ndehere karúhiú kau gakú amu no ga túhú o na iratú icio wī nacio na warega nī ngúkúraga o rīu.”

Rīrīa Thithia aiguire úgúo akīmenya rīu no hīndī. Agīcomora rúhiú rwake na agīthaya guoko na tama wake akīguthúka arorete na gwī kimúndú kīu. Nakīo gīkīoya njúgúma gakīo gīgītarīkia Thithia wega wega o kinya akīigua ta ahehenjetwo mahīndī. No rīrīa aiguire ruo agīkīnyita múmero akīambīrīria gúgīita, nao erī makīnyitana makīambīrīria kúgaragarania o gīitītwo na rīrīa eyúkīrīirie agīkora gītarahota kúhuhia nī úrīa agīitīte, akīoya gīcúgúma agīkīrumia kinya gīgīkua. Agīcoka akīoya gīthii kīrīa kīehumbite akīīhumba agīgītiga hau agītheca njīra.

Na rīrīa aikúrúkaga akīona handú haarī na gathima gatuamba-inī na hau hakomete arīithi maarīithagia na ma muona makīúra múno tondú meciragia nī gīcangiri kīrīa. No we akīmeta na kayú akīmera macoke, na moka akīmera,”Tigai gúcoka gúītigīra njangiri īrīa ītúúraga īmúthīnagia ndamītiga īkīrio nī nderi na ciihú.” Agīcoka agīthamba, arīithi nao makīmúrehere irio akīrīa o na akīnyua maī macio ma gīthima kīu. Na tondú wa mīnoga īrīa aarī nayo agīkoma hanini nīguo ahurúkīre atanacoka gúthiī.

Okīra arīithi acio makīmúthaitha atige gúthiī areke maikare kúu amu nī makenete múno nī úndú wa úguo ekīte; no we akīmeera, “Ndingīhota gúikara na inyuī gúkú amu ndī na mawīra maingī múno manjetereire ngarute, na ningī ngwenda gúthiī kinya ngaakinya kwa Múthamaki wa búrúri úrīa úngī.” Nao makīmúcokeria makīmwīra atīrī, “úgúthiī na ú na ndúhota gúthiī wiki njīra īyo tondú īī mīitú na njangiri nyingi múno?” Nake akīmacokeria, “Indo ici ciakwa, rúhiú rúrú rwa njora o na njúgúma īno ndatunya Múndú wa Gīcúgúma nī injiganīte.” Agīthukia gīcúgúma gīake na hinya wothe, agītheca njīra akīmatiga makīmúinīra makenete.

Thithia Part 2 Ūria Thithia Oragire Múndú Wa Gīcúgúma

Related Stories about Thithia

  • Part 1: Mwanake Njamba Nene Wetagwo Thithia
  • Part 3: úria Thithia Oragire Miitú yathīnītie andú múno
  • Part 4: úria Thithia Oragire Mútunyani úmwe
  • Part 5: úria Thithia Akinyire Kwa Múthamaki.
  • Part 6: úria Thithia Oragire Nyamú īrīa Yaikaraga Múngú thīinī

Other Resources

Follow Kikuyuland on Twitter

Check out Other Stories

Source: “Wīrute Gīkūyū, Ibuku rīa Gatatū” by Fred K. Kago

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.